Regulamin sklepu internetowego deKEA


Spis treści
§ 1 Postanowienia Ogólne 
§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży 
§ 4 Płatność, dostawa, odbiór 
§ 5 Dane osobowe 
§ 6 Gwarancja
§ 7 Reklamacje  
§ 8 Odstąpienia od umowy 
§ 9 Informacje dodatkowe 
§ 10 Postanowienia końcowe

§1 Postanowienia ogólne: 

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin") reguluje warunki: 

a) zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego https://dekea.pl umów sprzedaży  i określa zasady wykonywania tych umów; 

b) dostarczania treści marketingowych dot. Sklepu internetowego za pomocą tzw. newslettera; 

c) świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;  

1.2. Definicja pojęć użytych w regulaminie: 

a) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://dekea.pl;

b) Usługodawca, Sprzedawca, Administrator Danych Osobowych - Dekea S.C. Jadwiga Leszczyńska-Czyż, Marta Mikulska, NIP: 9452154953, REGON: 121444140, Wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Gospodarki, adres siedziby ul. Heleny 6/32, 30-838 Kraków, adres e-mail: biuro@dekea.pl, numery telefonów kontaktowych +48 505 801 130, +48 532 499 375 (opłata standardowa według cennika właściwego operatora), dane wspólników spółki: Jadwiga Leszczyńska-Czyż NIP 6791554375, REGON  356841011, Marta Mikulska: 7342850739, REGON: 121450471; 

c) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą; 

d) Użytkownik – podmiot posiadający Konto Klienta w Sklepie. 

e) Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania zamówienia/rejestracji adres mailowy wiadomości pt. „Potwierdzenie złożenia zamówienia nr …..” (pkt. 3.6. regulaminu); 

f) Zawarcie umowy sprzedaży – opłacenie przez Klienta Zamówienia. Zgodnie z niniejszym Regulaminem, klient zobowiązuje się do opłacenia złożonego przez siebie Zamówienia w terminie 3 dni roboczych. Po upływie tego terminu Sprzedawca anuluje złożone przez klienta Zamówienie.  

g) Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych), udostępnieniu Klientom formularza zamówienia (w przypadku składania zamówień przez klientów niezarejestrowanych), dostarczaniu treści marketingowych poprzez wysyłkę wiadomości mailowych (Newsletter). W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym; 

h) Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej zawierającej w sobie link aktywacyjny (wiadomość mailowa pt. „Instrukcja aktywacji konta”. W celu zakończenia Rejestracji należy kliknąć w link aktywacyjny. 

i) Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu do klientów wiadomości marketingowych, informacyjnych za pośrednictwem wiadomości e-mail. W celu zapisania się na newsletter, należy zaznaczyć stosowne pole (check box pt. „wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji reklamowej”) podczas Rejestracji, bądź zapisać się bezpośrednio na Newsletter za pośrednictwem formularza dotyczącego Newslettera (poprzez podanie adresu e-mail i kliknięciu w pole „Zapisz się” w miejscu wyznaczonym). Prawidłowe zapisanie się na powyższą usługę wygeneruje w systemie sprzedawcy wysłanie automatycznej wiadomości mailowej na podany przez klienta adres e-mail.  Wiadomość ta zatytułowana „potwierdź aktywacje newslettera” zawiera link aktywacyjny, który należy kliknąć w celu aktywacji usługi. 

j) Cena – cena, jaką klient sklepu zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena może być wyrażona za pomocą następujących walut: polski złoty (PLN), euro (€), dolar amerykański ($). Podana cena jest ceną brutto (zawierająca niezbędny podatek VAT). Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazane w trakcji składania zamówienia w Sklepie. Sprzedawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego zamówienia.  

k) Dostawa – ¬powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania i ubezpieczenia wysyłanych produktów. Dostawę swoich produktów Sprzedawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca dostarcza towary za pośrednictwem Poczty Polskiej.  

l) Kod promocyjny – określony przez sprzedawcę ciąg znaków, uprawniający do przyznania zniżki w Sklepie. 

1.3. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu należy wysyłać na adres e-mail: biuro@dekea.pl natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: Dekea S.C. Jadwiga Leszczyńska-Czyż, Marta Mikulska, siedziby ul. Heleny 6/32, 30 838 Kraków 

1.4. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Europy. Sprzedawca dopuszcza możliwość wysyłki zamówionych produktów do krajów innych niż wyszczególnione w systemie Sklepu – w tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą i uzgodnić warunki dostawy.  

1.5. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest: Dekea S.C. Jadwiga Leszczyńska-Czyż, Marta Mikulska, NIP: 9452154953, REGON: 121444140, Wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Gospodarki, adres siedziby ul. Heleny 6/32, 30-838 Kraków, adres e-mail: biuro@dekea.pl, numery telefonów kontaktowych +48 505 801 130, +48 532 499 375 (opłata standardowa według cennika właściwego operatora), dane wspólników spółki: Jadwiga Leszczyńska-Czyż NIP 6791554375, REGON  356841011, Mara Mikulska: 7342850739, REGON: 121450471; 

1.6. Poprzez zaakceptowanie niniejszego regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznej bez podpisu odbiorcy. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na otrzymywanie faktury w wersji elektronicznej – wówczas zobowiązany jest do poinformowania o tym Sprzedawcy drogą elektroniczną i wskazania drogi dostarczenia przedmiotowej faktury.   

1.7. W celu złożenia zamówienia koniecznym jest akceptacja niniejszego regulaminu. 

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną: 

2.1 W ramach prowadzenia Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne. 

2.3 Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych: 

2.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

2.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).  

2.3.3. Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta oraz Newsletter w Sklepie internetowym są zawierane na czas nieoznaczony. 

2.3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia. 

2.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych: 

2.4.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie konta Użytkownika). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn: 

2.4.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy biuro@dekea.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu). 

2.4.1.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia. 

2.4.2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym. 

2.4.3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego Sprzedawcy. 

§3 Zawarcie umowy sprzedaży 

3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia: 

a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie Sklepu; 

b) złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „szybkie zakupy”;

3.2. Prawidłowa rejestracja polega na utworzeniu w systemie Sklepu Konta Klienta. Konto Klienta uprawnia Użytkownika do korzystania z dodatkowych opcji Sklepu takich jak wgląd w historię zamówień, zmianę danych osobowych i wielu innych. Zarejestrowany Klient nie musi także wpisywać swoich danych osobowych za każdym razem przy dokonywaniu Zamówienia.

3.3. Proces składania zamówienia przez Klientów Sklepu https://dekea.pl rozpoczyna się w momencie dodania towarów do koszyka. Kiedy już wszystkie przedmioty znajdują się w koszyku należy złożyć zamówienie.

3.3.1. W celu złożenia zamówienia należy postępować zgodnie z wyświetlanymi Klientowi komunikatami. Po kliknięciu w pole „Złóż zamówienie”, Klient zostanie przekierowany do sekcji dotyczącej składania zamówienia, w której zostanie poproszony o: 

a) Ewentualne skorygowanie ilości zamawianego produktu, wybranie sposobu dostawy, ewentualnie wpisanie kodu promocyjnego; 

b) Podanie swoich danych (w tym adresu dostawy); jeżeli Klient chce otrzymać od Sprzedawcy fakturę VAT, należy podać w tym miejscu (poprzez odhaczenie check boxa pt. „chcę podać dane do faktury”) niezbędne dane do jej wystawienia (NIP, nazwę firmy, adres). Aby złożyć zamówienie należy je potwierdzić poprzez przyciśnięcie przycisku „Potwierdź zamówienie” 

c) Skuteczne złożenie zamówienia skutkować będzie przeniesieniem Klienta do podstrony, na której znajdować się będzie podsumowanie wszystkich niezbędnych danych o zamówieniu. W tym też miejscu Klient może opłacić złożone zamówienie, wybierając jedną z oferowanych przez Sprzedawcę form płatności.

3.4. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu, Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

3.5. Po otrzymaniu przez system Sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie, na adres e-mail podany przez Klienta, automatyczna wiadomość potwierdzająca otrzymanie zamówienia pt. „Potwierdzenie złożenia zamówienia”.

3.6. Klient składając zamówienie nie ma obowiązku jego natychmiastowego opłacenia. Złożone zamówienie należy opłacić w terminie 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przypadku braku opłacenia zamówienia w tym terminie Sprzedawca anuluje złożone zamówienie.

3.7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie opłacenia przez Klienta złożonego Zamówienia. Sprzedawca potwierdza fakt opłacenia Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta (wiadomość pt. „Zmiana statusu zamówienia nr….”, w treści wiadomości status zamówienia zostaje zmieniony z „Nowe” na „w realizacji”. 

3.8. Z uwagi na charakter oferowanych przez Sprzedawcę produktów, możliwość zmiany czy też anulowania złożonego zamówienia, uzależniona jest od tego czy zamówiony przez Klienta produkt został przekazany do realizacji czy też nie. Złożone zamówienie można anulować bądź modyfikować do momentu jego opłacenia. W tym celu Klient zobowiązany jest poinformować o chęci anulowania lub modyfikacji zamówienia poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres biuro@dekea.pl.

3.9. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta Sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-16.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 – 12.00.

3.10. Sprzedawca nie odpowiada za błąd klienta polegający na podaniu nieodpowiednich wymiarów produktu. Z tego względu prosimy o dokładne sprawdzenie podawanych przez Państwa parametrów.

3.11. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu (§3.5 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

3.12. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert nawet, jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru 

§4 Płatność, dostawa, odbiór 

4.1 Płatność 

4.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki. 

4.1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) (opcjonalnie do wyboru jest możliwość prezentowania cen w Euro (€), bądź w Dolarach ($)) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.  

4.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta bezgotówkowej formie:

  • płatność przelewem na rachunek sklepu: 46 2490 0005 0000 4500 4620 8119 (w tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia) 
  •  płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego, jakim jest Paypal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-113 Warszawa, przy ulicy Emilii Plater 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000289372, NIP: 5252406419, REGON: 141108225;
  • płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego, jakim jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ulicy Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000274399, posiadająca numer NIP: 779-23-08-495.

4.1.3.b.1 Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Sprzedawcy prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego. 

4.1.3.b.2 Sprzedawca stosuje szyfrowane połączenia SSL, które zapewnia Klientom najszerszy z możliwych model ochrony danych osobowych i płatniczych. 

4.1.4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. 

4.2. Dostawa 

4.2.1. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (pkt. 3.5 niniejszego regulaminu). Sprzedawca każdorazowo wskazuje przewidywany termin wykonania zamówienia. Jeżeli w informacji dotyczącej zamówienia, został wskazany dłuższy niż trzydziestodniowy termin wykonania zamówienia, a Klient złożył zamówienie, poczytywać się będzie, że doszło do zawarcia odmiennej umowy, o której mowa w zdaniu pierwszym.   

4.2.2. Standardowy termin wykonania umowy przedmiotu umowy jest uzależniony od rodzaju zamawianego produktu (wynosi od 7 do 30 dni roboczych). Termin jest każdorazowo podawany w potwierdzeniu złożenia zamówienia.

4.2.3. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych na terenie Polski oraz 14 dni roboczych na terenie Europy.  

4.2.4. Standardowy termin dostawy wynosi w przypadku przesyłek krajowych 48 h (w dni robocze).  

4.2.5. Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.  

4.2.6. Wszystkie przesyłki wysyłane przez Sprzedawcę są ubezpieczone do 5.000,00 zł.    

4.2.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy (o czym poinformuje w formie e-mailowej lub telefonicznej)

4.3. Odbiór  

4.3.1. Sprzedawca informuje, że klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki, po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenie stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika. 

4.3.2. W przypadku, kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu, bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby 

4.3.3. Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie niedające się zauważyć z zewnątrz, to przysługuje Państwu prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.  

4.3.4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.  

4.3.5 Po rozpakowaniu, przed montażem przesyłkę należy sprawdzić pod kątem zgodności zamówionych wymiarów i  wybranego wzoru (w korespondencji z § 7, punkt 7.2.5)

4.3.6. Sprzedawca nie oferuje możliwości osobistego odbioru produktów w siedzibie Sprzedawcy. 

§ 5 Dane osobowe 

5.1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym. 

5.2. Administratorem danych osobowych jest Dekea S.C. Jadwiga Leszczyńska-Czyż, Marta Mikulska, NIP: 9452154953, REGON: 121444140, Wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Gospodarki, adres siedziby ul. Heleny 6/32, 30-838 Kraków, adres e-mail: biuro@dekea.pl, numery telefonów kontaktowych +48 505 801 130, +48 532 499 375 (opłata standardowa według cennika właściwego operatora), dane wspólników spółki: Jadwiga Leszczyńska-Czyż NIP 6791554375, REGON  356841011, Mara Mikulska: 7342850739, REGON: 121450471; 

5.3. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zamawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem. 

5.4. Sprzedawca stosuje szyfrowane połączenia SSL, które zapewniają Klientom najszerszy z możliwych model ochrony danych osobowych i płatniczych. 

5.5. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca. 

5.6. Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia, ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych pisemnie na adres Dekea S.C. Jadwiga Leszczyńska-Czyż, Marta Mikulska, siedziby ul. Heleny 6/32, 30 838 Kraków, bądź też mailowo na adres biuro@dekea.pl. 

5,7. Szczegółowe informację na temat ochrony danych [zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych – zastępuje dyrektywę 95/46/WE z 1995 r.] znajdują się tutaj: https://www.dekea.pl/pl/strona/polityka-prywatnosci-rodo

§ 6 Gwarancja (rękojmia)

6.1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia)

6.2.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

6.3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

6.4. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. 

6.5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli: 

6.5.1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

6.5.2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

6.5.3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

6.5.4 została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 

6.6. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. 

6.7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy: 

6.7.1 udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;

6.7.2.wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;

6.7.3  treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą. 

6.8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

6.9. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie. 

6.10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

6.10.1 złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

6.10.2 żądać wymiany produktu na wolny od wad;

6.10.3 żądać usunięcia wady. 

6.11. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

§ 7  Reklamacje dotyczące zakupionego towaru: 

7.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

7.1,1 Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: Dekea S.C. Jadwiga Leszczyńska-Czyż, Marta Mikulska,ul. Heleny 6/32, 30 838 Kraków 

7.1.2 Reklamację dotyczącą ewentualnych wad produktu, niezgodności wzoru, wymiaru należy zgłosić przed ich montażem

7.1.3 Jeżeli któryś z elementów produktu jest uszkodzony, należy odstąpić od montażu produktu i złożyć reklamację. Montaż produktu w oparciu o uszkodzone elementy oznacza akceptację ich stanu przez Kupującego, co powoduje, że reklamacja zamontowanego - uszkodzonego Produktu nie zostanie uznana przez Sprzedającego

  7.1.4. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@dekea.pl. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc. 

7.1.4.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. 

7.1.4.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób. 

7.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy: 

7.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy biuro@dekea.pl. bądź listownie na adres sklepu: Dekea S.C. Jadwiga Leszczyńska-Czyż, Marta Mikulska, ul. Heleny 6/32, 30 838 Kraków 

7.2.2. W celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. 

7.2.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych. 

7.2.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób. 

7.2.5. Sprzedawca w celu oceny zasadności reklamacji może wymagać od Kupującego dostarczenia reklamowanego produktu na podany przez Sprzedawcę adres. Dlatego ważne, aby ewentualne wady, niezgodności zostały przez Kupującego zgłoszone przed montażem (w nawiązaniu  do punktu: § 4 punkt: 4.3.5  oraz § 7 punkt: 7.1.2.)

7.2.6. Koszty dostarczenia reklamowanego produktu ponosi Kupujący. W przypadku uznania reklamacji koszt ten jest zwracany na rzecz Kupującego

7.2.7. Jeżeli reklamacja zostanie uznana wówczas Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego produktu bez reklamowych wad w terminie zgodnym z terminem realizacji dla każdego z produktów z oferty sklepu www.dekea.pl

7.2.8  W ramach reklamacji Klient nie może żądać wyprodukowania nowego produktu o innych parametrach niż produkt reklamowany (wymiar, obraz, grafika, układ, projekt, podłoże itd)

7.2.9. Sprzedawca dopuszcza również - w ramach reklamacji - obniżenie ceny reklamowanego produktu - udzielając odpowiedniego rabatu na zakupiony produkt.

§ 8 Odstąpienie od umowy 

8.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Dekea S.C. Jadwiga Leszczyńska-Czyż, Marta Mikulska,ul. Heleny 6/32, 30 838 Kraków lub mailowo na adres: biuro@dekea.pl 

8.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia. 

8.3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia. 

8.4. W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie §7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. 

8.5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

8.6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. 

8.7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów 

8.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: 

8.9.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;  

8.9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;  

8.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;  

8.9.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;  

8.9.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  

8.9.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;  

8.9.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni, i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;  

8.9.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;  

8.9.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  

8.9.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

8.9.11  zawartej w drodze aukcji publicznej;  

8.9.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;  

8.9.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

8.10. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy

8.11. Większa część produktów oferowanych przez https://dekea.pl stanowią produkty przygotowane pod indywidualne zamówienie klienta, ściśle związane z osobą Kupującego. Wobec powyższego informujemy, że odstąpienie od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastodniowym przy tego rodzaju sprzedaży nie przysługuje. W związku z tym prosimy o przemyślane zakupy.  

§ 9 Informacje dodatkowe 

9.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenie za pomocą, którego klient korzysta ze sklepu https://dekea.pl, spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne (które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca): 

9.1.1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu; 

9.1.2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0, Internet Explorer 6.0, Chrome 32.0, Safari (MAC), bądź wersje wyższe; 

9.1.3. Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH; 

9.1.4. Rozdzielczość monitora 1024 x 768, kolory 24 lub 32 bit; 

9.1.5. Posiadanie przez Klienta aktywnego konta e-mail. 

9.2. Informacja dla klienta sklepu https://dekea.pl, w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować: 

9.2.1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdż zamówienie”, Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku, niezgodności należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego https://dekea.pl i kolejnych jego podstronach. Poprawki wprowadzamy za każdym razem potwierdzając czynność odpowiednim przyciskiem Klientowi. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt mailowy biuro@dekea.pl lub telefoniczny pod numerami telefonów +48 505 801 130, +48 532 499 375 (opłata standardowa według cennika właściwego operatora). 

9.2.2. Zgodnie z niniejszym regulaminem, po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail, zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu (wiadomość e-mail zatytułowana „Potwierdzenie złożenia zamówienia nr ...”).   

9.3 Sprzedawca udostępnia możliwość przekonwertowania zdjęć Klientów Sklepu, w jeden z oferowanych przez Sklep produktów. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się pod adresem https://www.dekea.pl/pl/strona/wytyczne-zdjecie-kl...

9.4. Dzięki opcji „Wybierz produkt i oglądaj go w swoim pokoju” Klient zyskuje możliwość przekonania się jak dany produkt będzie wyglądał w miejscu jego przeznaczenia. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się pod adresem https://www.dekea.pl/pl/strona/wybierz-produkt-i-o...

9.5. Za pomocą udostępnianych przez Sprzedawcę wizualizacji produktów oferowanych przez Sklep, klient ma możliwość przekonania się jak dany produkt prezentuje się w danym wnętrzu. Wizualizacje te mają charakter jedynie poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia danego produktu (dotyczy to również wizualizacji produktu przygotowanych przez Sprzedawcę i przesłanych jako załącznik w korespondencji e-mail).  Rozbieżności pomiędzy wizualizacją a rzeczywistym wyglądem produktu wynikają min. z naświetlenia pomieszczenia (tak sztucznego jak i naturalnego), usytuowania produktu, układu mebli oraz specyfiki samego produktu (np. podłoże produktu -  odbijające się refleksy świetlne, tkaniny przepuszczające światło itd.).

9.6. Promocje – Sprzedawca w sposób doraźny oferuje możliwość uczestniczenia w akcjach promocyjnych. Akcje promocyjne przeprowadzane są za pomocą sklepu internetowego, pozostałych stron Sprzedawcy, portali społecznościowych, mediów, prasy a także wśród osób zapisanych na Newsletter Sprzedawcy. W ramach prowadzonych akcji promocyjnych Sprzedawca udostępnia Kupony Rabatowe uprawniające do określonej w promocji zniżki. W przypadku posiadania Kodu Rabatowego, należy wpisać jego treść we wskazane miejsce w koszyku oraz kliknąć w pole „zapisz”.  

9.7. Sprzedawca udostępnia do każdego produktu instrukcje obsługi/montażu. Instrukcje te znajdują się na stronach Sklepu przy każdym z oferowanych produktów. Produkty zakupione w Sklepie powinny być aplikowane zgodnie z zaleceniami Instrukcji. 

9.8. Sprzedawca nie odpowiada za montaż niezgodny z instrukcją oraz niewłaściwe użytkowanie zakupionych u niego Produktów. 

9.9. Kolory prezentowane w sklepie mogą się nieznacznie różnić na poszczególnych rodzajach wyświetlaczy bądź monitorów. Przyczyną powyższego jest odmienna kalibracja ustawień w urządzeniach służących do przeglądania witryn internetowych oraz cech fizycznych i sposobu zachowywania się pigmentu na nośnikach (szczególnie na oferowanych tkaninach bawełnianych i roletowych, gdzie nasycenie kolorystyczne może być mniejsze od obrazu widzianego na monitorze).  

9.10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kolorów i jakości zamawianego produktu Sprzedawca oferuje wykonanie i dostarczenie próbek do Klienta w celu sprawdzenia kolorów i rodzaju oferowanych materiałów.

9.11 Wszelkie wątpliwości dotyczące zastosowania naszych produktów na niestandardowych podłożach (ściany, okna, meble) lub zastosowanie ich w specyficznych warunkach (wilgotność, oświetlenie, intensywne nasłonecznienie, temperatura) przed złożeniem zamówienia proszę konsultować z firma Dekea.

§ 10 Postanowienia końcowe 

10.1. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy: 

10.1.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje: 

10.1.1.1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy zgodnie z pkt. 3.5 i 3.6 regulaminu (wiadomości e-mail zatytułowane „Potwierdzenie otrzymania zamówienia” oraz „Zamówienie przyjęte do realizacji”). 

10.1.1.2. Poprzez przesłanie przez Sprzedawcę, na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, faktury w formie elektronicznej.  

10.1.2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

10.3. Zmiany w regulaminie: 

10.3.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego. Ponadto zarejestrowani użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach regulaminu poprzez wiadomość e-mailową. Każdy Użytkownik zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia. 

10.3.2. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni. 9.3.3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.  

10.4. Wszelkie materiały dostępne na stronach należących do sprzedawcy, w tym w szczególności na stronie sklepu https://www.dekea.pl objęte są ochroną właściwych przepisów prawa autorskiego. W przypadku wątpliwości przyjmować się będzie, iż ochroną prawa autorskiego objęte są w szczególności zdjęcia, grafiki, projekty, loga, slogany oraz inne materiały, którym można przypisać znaczenie utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

10.4.1. Wykorzystywanie materiałów w celach innych niż ich przeznaczenie (do wyłącznego użytku kupującego), o których mowa w pkt. 9.4 bez zgody Dekea S.C. Jadwiga Leszczyńska-Czyż, Marta Mikulska, jest zabronione.  

10.4.2. Zabronionym jest wszelkie dalsze udostępnianie, kopiowanie i powielanie Utworów dostępnych na stronach internetowych Sprzedawcy.  

10.4.3. Pozostawione przez Sprzedawcę do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Dekea s.c. wraz z podaniem nazwy firmy. 

10.4.4. Wszelkie znaki towarowe niebędące własnością Dekea s.c., zostały użyte na potrzeby witryny https://www.dekea.pl, wyłącznie w celach informacyjnych. 

10.4.5. Wszelkie prawa do wykorzystywania przedstawionych w wiadomości e-mail projektów są zastrzeżone. Ich kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystanie zdjęć i przedstawianej specyfikacji technicznej może się odbyć wyłącznie za zgodą DEKEA s.c. Jadwiga Leszczyńska-Czyż, Marta Mikulska,ul. Heleny 6/32, 30-838 Kraków, NIP PL9452154953, REGON 121444140. 

10.5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim. 

10.6. Rozstrzyganie sporów: 

10.6.1. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.: 

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. 

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. 

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).  

10.6.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). 

10.6.3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.